నా ప్రియ మిత్రువు

నా ప్రియ మిత్రువు

తన కోపం, భాద్యత తన నవ్వు, బెదిరింపు తన పిడికిలి, చేయూత తన కన్నీరు, సంకల్పం తన చూపు, కాపల తన పరుగు, వరద తన స్నేహం, అనితరం నీ మార్గం...
Read More