ఎన్నో inspirations, మరెన్నో జ్ఞాపకాలు...

అది 2006, Feb 17.  అదే చివరి సారిగా నాన్నని చూసిన రోజు అవుతుందని అనుకోలేదు. నేను ఇంటికి కాస్త దూరంగా hostel లో ఉండి చదువుకుంటున్న రోజులు...
Read More