నేను ఎవర్ని?

నేను ఎవర్ని? వివక్ష, అణచివేతలకు గురికాబడ్డ ఏ వ్యక్తయిన 'నేను ఎవర్ని?' అన్న ప్రశ్న వేసుకున్న క్షణం తనలో ఓ గొప్ప ఉద్యమకారుడు మేలు...
Read More

ఎన్నో inspirations, మరెన్నో జ్ఞాపకాలు...

అది 2006, Feb 17.  అదే చివరి సారిగా నాన్నని చూసిన రోజు అవుతుందని అనుకోలేదు. నేను ఇంటికి కాస్త దూరంగా hostel లో ఉండి చదువుకుంటున్న రోజులు...
Read More