స్వార్ధం

స్వార్ధం

        భూమి పైన జీవిస్తున్న ప్రతి మనిషిలోనూ స్వార్ధం ఉంటుందని , ఈ స్వార్ధం అడుగడుగునా తన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంద...
Read More

నువ్వు ఫెమినిస్టువా? లేక పశువువా?

అంతే మరి నువ్వు ఫెమినిస్టువి కాకపోతె ఎంత చదువుకున్నా, సంపాదించినా ఏం లాభం. పశువుకి నీకు తేడా ఉండాలిగా.  మన సమాజంలో ఒక రోగం ఉంది అదే, నేను...
Read More