మనం

  నాకు అందుకే 'నేను', 'నాది' కంటే 'మనము', 'మనది' అంటేనే ఇష్టం. # నాది, నా దేశం మాత్రమే గొప్పది. దేశ హద్ద...
Read More