మనం

  నాకు అందుకే 'నేను', 'నాది' కంటే 'మనము', 'మనది' అంటేనే ఇష్టం. # నాది, నా దేశం మాత్రమే గొప్పది. దేశ హద్ద...
Read More

మానవ సంబంధాలు - Human Relations

మానవ సంబంధాలు చాలా complicated. వాటిని ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కావాలనుకోలేము, కానీ చాలా ముఖ్యమైనవి కూడానూ. కుటుంబాల మధ్య, స్నేహితుల మధ్య ...
Read More

మరణశిక్షలు/శిక్షలు మనిషిని మార్చగలవా?

ఒక మహిళ అత్యాచారానికి గురైంది. అది కచ్చితంగా హింసతో కూడుకున్న ఒక భయంకరమైన నేరమే.  నిజానికి ఒకరి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా హింసించి చేసే పెద్ద...
Read More