మరణశిక్షలు/శిక్షలు మనిషిని మార్చగలవా?

ఒక మహిళ అత్యాచారానికి గురైంది. అది కచ్చితంగా హింసతో కూడుకున్న ఒక భయంకరమైన నేరమే.  నిజానికి ఒకరి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా హింసించి చేసే పెద్ద...
Read More